Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

I. Informacje Ogólne

1. Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (dalej: „Konsulat Honorowy RŁ/”, „Administrator” ) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług Konsulatu Honorowego RŁ, w tym odwiedzającej witrynę internetową Konsulatu Honorowego RŁ oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania ze swoich stron internetowych.
2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej „Polityka”) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach internetowych Konsulatu Honorowego RŁ plikach cookie i innych podobnych funkcjach.
3. Konsulat Honorowy RŁ jest administratorem danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych i usług Konsulatu Honorowego RŁ .
4. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: konsulat@lotwy.wroclaw.pl lub na adres: Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Osoba korzystająca ze strony internetowej Konsulatu Honorowego RŁ (dalej: „Użytkownik”) która jedynie przegląda stronę i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookie i inne podobne funkcje. Informacje zawarte w plikach cookie pośrednio mogą identyfikować konkretnego użytkownika strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookie opisane są w sekcji dotyczącej plików cookie (Punkt VIII Polityka plików „COOKIE”).
1. Konsulat Honorowy RŁ przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o udzielone zgody;
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, w tym także do świadczenia usług Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Konsulatu Honorowego RŁ, którymi są promowanie usług Konsulatu Honorowego RŁ, umożliwienia komunikacji, integrację treści, badanie ruchu na stronach internetowych Konsulatu Honorowego RŁ, tworzenie pomiarów i statystyk, jak również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Konsulat Honorowy RŁ przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Konsulatu Honorowego RŁ będą ona przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.


IV. Dobrowolność podania danych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji świadczonych przez Konsulat Honorowy RŁ usług.

V. Prawa Osób których dane dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą ma:
• prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych
• prawo żądania sprostowania danych
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania danych
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes i udostępniania ich innym podmiotom
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę organizacyjną i IT, w tym teleinformatyczną, podmiotom świadczącym dla Konsulatu Honorowego RŁ inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Bezpieczeństwo Danych
Osobowych
Konsulat Honorowy RŁ dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO.

VIII. Polityka plików „COOKIE”

Strony internetowe Konsulatu Honorowego RŁ wykorzystują pliki cookie (ciasteczka). Są to niewielkie informacje które są zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptopie, telefonie) Użytkownika podczas przeglądania przez niego stron internetowych Konsulatu Honorowego RŁ. Strony internetowe Konsulatu Honorowego RŁ mogą korzystać także z innych narzędzi o podobnych do plików cookie funkcjach (np. piksele, sygnalizatory, tagi).
Rodzaje stosowanych przez Konsulat Honorowy RŁ plików cookie
Na stronach internetowych Konsulatu Honorowego RŁ oraz dostawcy zewnętrzni wykorzystują:
• niezbędne pliki cookie, które umożliwiają m.in. poprawne wyświetlenie i prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych Konsulatu Honorowego RŁ oraz zapewniają bezpieczeństwo korzystania ze Stron internetowych Konsulatu Honorowego RŁ ,
• opcjonalne pliki cookie (Pomiar), które umożliwiają m.in. integrację treści, badanie ruchu na stronach internetowych Konsulatu Honorowego RŁ, tworzenie pomiarów i statystyk. Na stosownie opcjonalnych plików cookie Użytkownik może wyrazić zgodę.

Lista stosowanych plików cookie dostępna jest tutaj.

Czas przechowywania plików cookie
Pliki cookie wykorzystywane na stronach Konsulatu Honorowego RŁ dzielimy na:
• stałe pliki cookie - przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu, aż Użytkownik samodzielnie je usunie lub gdy minie czas określony
w parametrach danego pliku cookie;
• sesyjne (czasowe) pliki cookie - przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wyłączenia oprogramowania lub zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia).
Podmioty korzystające z plików cookie na stronach internetowych Konsulatu Honorowego RŁ
W zależności od tego, kto korzysta z plików cookie możemy wyróżnić:
• własne pliki cookie – są to pliki cookie które umieszcza i do których dostęp ma wyłącznie Konsulat Honorowy RŁ;
• pliki cookie dostawców zewnętrznych (takich jak np. Google Ireland Ltd, Consentmanager AB, Meta Platforms Ireland Limited).
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie stosowanych przez Konsulat Honorowy RŁ oraz dostawców zewnętrznych dostępne są także po kliknięciu widgetu „Ustawienia dotyczące ochrony danych”.

Jak wyłączyć pliki cookie
Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z plikami cookie bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia końcowego.
W zakresie wyrażonych zgód, Użytkownicy mają możliwość ich cofnięcia za pomocą widgetu „Ustawienia dotyczące ochrony danych”.
Dodatkowo, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Użytkownicy mogą w szczególności zezwolić na wszystkie pliki cookie, wyłączyć instalowanie plików cookie, usunąć pliki cookie, lub zablokować pliki cookie.
Wyłączenie, usunięcie lub blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na jakość korzystania ze stron internetowych Konsulatu Honorowego RŁ .

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z poniżej zamieszczonych instrukcji:

• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647
?hl=pl&p=cpn_cookies
• Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
• Apple Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
• Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/window
s/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
• Brave https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
• Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

IX. Informacje końcowe

Konsulat Honorowy RŁ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych Konsulatu Honorowego RŁ z odpowiednim wyprzedzeniem.